Forskning på barn

Forskning där barn (här def. som omyndiga) är försökspersoner är ur etiskt perspektiv problematisk. Det ligger i sakens natur att det är svårare att erhålla ett adekvat informerat samtycke från barn, då deras förmåga att bedöma risker och överblicka konsekvenser är begränsad eller obefintlig, och de lättare kan låta sig påverkas av andra. Samtidigt innebär ett avståndstagande från forskning med barn att de utsätts för andra risker. Att t.ex. låta barn använda mediciner som bara utprovats på vuxna innebär att sjuka barn vare sig de vill eller inte i praktiken får bli de som prövar medicinernas verkan.

Det är inte ägnat att förvåna att man har känt behov av särskilda regelverk som omgärdar barnens rättigheter. Sålunda har Europarådet den Europeiska konventionen om barns rättigheter samt en Rekommendation som starkt förespråkar barnens rätt att delta i beslut som rör dem. FN har sin Konvention om barns rättigheter. Grundläggande i dessa dokument är att barn skall få forma egna uppfattningar om det som berör dem, uttrycka dessa fritt och att vuxna bör respektera dessa uppfattningar.

Forskningsetik

I Lagen om etikprövning sägs i 18 § om sådan forskning som faller under lagen att barn som fyllt 15 år och inser vad forskningen innebär för hans eller hennes del, skall informeras och samtycka till forskningen. I andra fall ska vårdnadshavarna informeras om och samtycka till forskningen (då föräldrabalken ger båda vårdnadshavarna rätt att fatta beslut räcker det i normalfallet inte med att bara en förälder samtycker). Men då skall barnet själv så långt möjligt informeras om forskningen och trots vårdnadshavarnas samtycke får forskningen inte utföras om barnet inser vad den innebär för hans eller hennes del och motsätter sig att den utförs. I vissa fall kan forskningen även gälla sådana för barnet privata omständigheter som föräldrar och vårdnadshavare inte självklart skall ha en insyn i.

I praktiken söker forskare oftast inhämta vårdnadshavares och barns samtycke så långt det är möjligt. Även när barn inte kan samtycka bör de ges information om vad de skall delta i på ett åldersanpassat sätt.

Forskning på en utsatt eller sårbar grupp, som barn, skall aldrig utföras om den istället kan utföras på en mindre utsatt grupp.

Medicinsk forskning på barn styrs av Läkemedelsverkets föreskrifter om kliniska
läkemedelsprövningar på människor (LVFS 2011:19) samt av Läkemedelslagen.

Forskning i skolan

När forskning sker i skolan kan flera olika regelverk vara tillämpliga, inte minst kan etikprövningslagens regler om samtycke som ovan beskrevs gälla. Sker forskningen med hjälp av videoinspelning hör det till god etisk sed att inhämta samtycke från både barn och vårdnadshavare, man bör också vara särskilt noggrann med att inhämta samtycke för hur inspelningen skall användas, inte bara för att få göra den.

Skolor (offentliga sådana) utgör vidare myndigheter och lyder under offentlighets- och sekretesslagen, vilket innebär att många av dess dokument skall betraktas som offentliga och de kan därför lämnas ut så länge det kan antas att den enskilde (eller någon närstående) inte lider men av att uppgiften röjs (gäller t.ex. beslut i elevvårdsärenden). Andra dokument, som t.ex. skoljournaler, lyder under strängare sekretess vid vilken uppgift inte ska lämnas ut om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan men. Eftersom detta att lida men är något som bäst bedöms av den enskilde är det ofta lämpligt att helt enkelt inhämta elevens/vårnadshavarens samtycke till utlämnandet. För privat drivna skolor finns istället i skollagen bestämmelser om tystnadsplikt.

Några internationella riktlinjer

Den viktigaste riktlinjen är Ethical research involving children av UNICEF. WMAs Declaration of Ottawa on the Rights of the Child to Health Care diskuterar bl.a. barns rätt att vägra delta i medicinsk forskning. Helsingforsdeklarationen förutsätts annars gälla i många delar även för barn och CIOMS har en riktlinje, nr 17, om barn i sina International Ethical Guidelines for Health-related Research Involving Humans. Vi kan även lyfta fram Monaco Statement: Considerations on Bioethics and the Rights Of The Child (2000)