Om CODEX

Denna webbplats har till syfte att ge tillgång till och kännedom om de etiska riktlinjer och lagar som reglerar och ställer etiska krav på forskningsprocessen. 

Målgrupper

CODEX vänder sig främst till aktiva inom forskningsverksamheten men även till den intresserade allmänheten. Det behövs därför inga särskilda förkunskaper för att tillgodogöra sig webbplatsens innehåll.

Innehåll

CODEX har ambitionen att genom länksamlingar och introducerande texter ge tillgång till och kännedom om lagar, centrala regelverk och etiska riktlinjer som reglerar och ställer etiska krav på forskningsprocessen.

Urvalet av riktlinjer och regler är gjort med tanke på forskningsverksamhet i Sverige. Vi har dels valt dokument som reglerar eller är riktade mot svenska förhållanden, dels internationella dokument som har relevans för verksamheten här. Då flerspråkiga versioner varit tillgängliga har i förekommande fall den svenska valts för den svenska versionen av webbplatsen. För icke svenskspråkiga finns också en engelskspråkig version av CODEX.

En poäng med dokument rörande etiska frågeställningar är att inte endast de nu "gällande" riktlinjerna är av intresse. En forskare har alltid att själv ta ställning till olika krav och åsikter. Inget hindrar att ett upprop från 80-talet uppfattas som moraliskt förpliktande för den enskilde - även om det inte är rättsligt förpliktande och även om det innebär att t.ex. låta bli att utföra en handling som är tillåten i lag. Därför har även en del äldre policydokument medtagits där så bedömts lämpligt.

Ansvar

CODEX har ambitionen att ge tillgång till och kännedom om lagar, centrala regelverk och etiska riktlinjer som reglerar och ställer etiska krav på forskningsprocessen. Vi vill dock betona att CODEX inte gör anspråk på att vara heltäckande och att lagar och regleringar dessutom ofta ändras. Vår ambition är alltid att vara så uppdaterade som möjligt men vi kan inte garantera riktigheten i varje enskild uppgift.

Vi ansvarar inte för innehållet i material på andra webbplatser som nås via länkar från vår webbplats. I synnerhet gäller detta RSS-flöden över vilka vi inte har någon kontroll. De som lagt ut länkat material svarar själva för innehållet i dokumenten. För urval av länkar och för ståndpunkter och uppfattningar i redaktionellt material svarar endast CODEX redaktör. Märk att vi inte censurerar andras åsikter eller argumentation! Den information som finns på webbplatsen är generell och får inte utgöra enda grund för beslut i viktiga frågor. Innehållet på webbplatsen ska hålla en hög kvalitet men det är inte möjligt att helt gardera sig mot misstag. Om innehållet på webbplatsen skulle skilja sig från den tryckta texten i olika riktlinjer med mera gäller den tryckta versionen.

Om du hämtar information eller laddar ner filer från vår webbplats eller någon annan vidarelänkad webbplats sker detta på eget ansvar och risk. Du ansvarar för eventuella skador på datasystem till följd av nerladdning från denna webbplats.

Kakor (Cookies)

CODEX arbetar inte med cookies. Uppsala universitet använder däremot så kallade sessionscookies för att kunna ge bättre service. Denna typ av kakor försvinner när du stänger din webbläsare. Om du inte vill ta emot kakor kan du ange det i din webbläsare, genom att lägga in en spärr. De webbplatser vi länkar till kan naturligtvis också de använda cookies, vilket vi inte kan ta något ansvar för.

Integritet

Uppsala Universitet är en statlig myndighet. Detta innebär att meddelanden som du skickar till oss blir allmänna handlingar som vi har rätt att lämna ut enligt offentlighetsprincipen.

Upphovsrätt

Om det inte står något annat får du använda innehållet på CODEX webbsidor fritt, förutsatt att du anger källan.

Det är förbjudet att förvanska informationen. Du får inte heller använda den i ett kränkande syfte eller sammanhang.

Upphovsmän och finansiärer

CODEX drivs av Centrum för forsknings- och bioetik vid Uppsala Universitet. Redaktör och författare av översikterna är Stefan Eriksson.

Webbplatsen skapades år 2000 av Stefan Eriksson och bibliotekarie Christer Lagvik. År 2009 fick webbplatsen en ny plattform och ett nytt utseende. Detta arbete utfördes i samarbete med Anna-Sofia Persson vid IT-stöd, Uppsala universitet. Den engelskspråkiga versionen av CODEX har i huvudsak översatts av Judith Rinker vid English Edit. Fram till och med 2020 var Vetenskapsrådet ägare av webbplatsen. 

Bild som illustrerar Uppsala universitet
Senast uppdaterad: 2021-02-23